מסלולי השקעה

יתרונות מסלולי השקעה

אינדיבידואלי

 • נכס בבעלותך
 • קנייה במחיר הזדמנותי מתחת למחיר השוק
 • העברת סכום ראשוני נמוך
 • אפשרות לבחירה בין 2 אופציות לאחר הרכישה
 • אפשרות מימון מהקרן עד 50% מהעסקה

קולקטיבי

 • כניסה לעסקאות שחסומות בפני המשקיע האינדיבידואלי
 • עסקאות אטרקטיביות במיוחד באמצעות הון גדול
 • מימוש זכויות קיימות והגדלת רווחים
 • יתרון הגודל–מספר משקיעים תחת מטריה אחת
 • תשואות פנומנליות! 20% ומעלה!

2 המסלולים

 • גידור סיכונים קניה מתחת למחירי השוק
 • הנכסים בארץ
 • מימוש מהיר
 • אנחנו עובדים בשבילך
 • לא הרווחת-לא שילמת

גמישות והתאמה מרבית של מסלול לכל משקיע

אפיון
בחירת מסלול ההשקעה> החלטה על סכום ההשקעה > אינדיבידואלי/קולקטיבי/משולב
1
קבלת בטחונות רלוונטיים
במסלול האינדיבידואלי - רישום הנכס על שמך
במסלול הקולקטיבי - נאמנות על הכסף
בשני המסלולים:
גידור סיכונים (קניה מתחת למחיר השוק)
תשלום דמי הצלחה רק ברווחים!
2
מציאת עסקה אטרקטיבית
שימוש בידע נרחב ובניסיון מעולם הנדל"ן וההשקעות. מאגר מיוחד של נכסים ועסקאות שלא חשופים לשוק, ניתוח כדאיות העסקאות באמצעות אנליסטים. בחינת העסקאות מהיבטים שונים: כלכלית, משפטית ותכנונית
3
כניסה לעסקה
רכישת הנכס במחיר הזדמנותי, מתחת למחיר השוק. מימוש זכויות בניה בנכס. ביצוע פעולות השבחה.
4
מימוש
מימוש הנכס ומכירתו ברווח > חלוקת רווחים למשקיעים
5